Quá trình thời gian nghỉ ngơi yêu cầu của một gói MAP

30/12/2017 09:25

Quá trình thời gian nghỉ ngơi yêu cầu của một gói MAP

Một chuyên gia Dansensor cho thấy quá trình thời gian nghỉ ngơi yêu cầu của một gói MAP. Thời gian nghỉ ngơi phụ thuộc vào kích thước lỗ khoan được lựa chọn laser trước khi đo mức độ oxy một lần nữa.


____________________________________

Một chuyên gia Dansensor cho thấy quá trình thời gian nghỉ ngơi yêu cầu của một gói MAP. Thời gian nghỉ ngơi phụ thuộc vào kích thước lỗ khoan được lựa chọn laser trước khi đo mức độ oxy một lần nữa.

Tin cùng danh mục